REGULAMIN

Regulamin z dnia 01.02.2021

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Altana – pomieszczenie prowadzone w Leśnym Zakątku na potrzeby organizacji imprez przez zainteresowanych w tym Najemców (powyższe nie obejmuje wyżywienia);
 2. Leśny Zakątek – ośrodek prowadzony przez Wynajmującego w ramach prowadzonej działalności umożliwiający Pobyt w Domku;
 3. Wynajmujący – PIOTR ADAMCZYK AP-KLIMA PIOTR ADAMCZYK, NIP 5512232615, REGON 122577618 Kościelna 5, Tomice 34-100 Wadowice
 4. Najemca – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która zawarła umowę najmu Domku za pośrednictwem portalu booking.com i uiściła wynagrodzenie (cenę) za najem.
 5. com– platforma służąca rezerwacji noclegów.
 6. Domek – domki letniskowe w celu Pobytu.
 7. Pobyt – przedział godzinowy, który możemy spędzić w Apartamencie w ramach wykupionej usługi w cyklu jednej doby, krótkotrwałego pobytu do 14 dni.

 

Niniejszy Regulamin został sporządzony w szczególności w oparciu o:

 1. Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

I określa warunki zawierania umów o świadczenie usługi Pobytu.

 Z chwilą dokonania rezerwacji Domku:

 1. za pośrednictwem Booking.com i uiszczenia wynagrodzenia (ceny) za pobyt w Domku,
 2. za dokonania rezerwacji telefonicznej i uiszczenia zaliczki do 30 % ceny za  Pobyt

Najemca akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 1. Pobyt w Domku rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy się o godzinie 10:00.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Pobytu zostanie nastąpi z chwilą dokonania meldunku przez Wynajmującego.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres na który została dokonana rezerwacja zgodnie z § 3, Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu co najmniej do godziny 7.45 w dniu zakończenia Pobytu w Domku.
 4. Wynajmujący uwzględnia życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości lokalowo-organizacyjnych, przy czym:
  1. przedłużenie pobytu wiąże się z dodatkową opłatą – Cennikiem dostępnym u Wynajmującego;
  2. wartość stawki za pobyt jest zależna od okresu (kwoty są niższe w tygodniu, wyższe w weekendy, a także zależą od ruchu na rynku) – Wynajmujący informuje o aktualizacji ww. stawek.
  3. Najemcy zostaje przedłużony pobyt po dokonaniu przez Niego płatności w kwocie podanej przez Wynajmującego stawce brutto pomnożonej przez uzgodnioną z Wynajmującym ilością dni przedłużonego pobytu.
 5. Najemca nie może odstąpić swoich praw do korzystania z Domku, w tym nie może przekazywać w użytkowanie Domku innym osobom w przypadku wcześniejszego zakończenia korzystania z najmu. Opuszczenie Domku przed upływem okresu dokonanej rezerwacji nie uprawnia Najemcy do jakichkolwiek roszczeń o zwrot całości lub części wynagrodzenia (ceny).
 6. W Domku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00. Z zastrzeżeniem, że za zgodę Wynajmującego w Altanie może odbyć się impreza poza wskazanymi godzinami.
 7. W Domku, inne osoby niż Najemca i wskazane przy procesie rezerwacji zgodnie z § 3 nie mogą przebywać.
 8. Liczba osób mających zamieszkać w Domku jest ograniczona do liczby osób zgłoszonej w procesie rezerwacji o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu.
 9. Zachowanie Najemcy oraz osób korzystających z Domku nie może zakłócać spokoju oraz bezpieczeństwa innych osób.
 10. Wynajmujący może odmówić przyjęcia osoby, która:
  1. rażąco naruszyła regulamin oraz zasady współżycia znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  2. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu wobec osób Wynajmującego.
 11. Wynajmujący jest uprawniony do odmowy świadczenia najmu  Najemcy, która:
  1. Narusza zasady współżycia społecznego;
  2. Narusza zasady regulaminu;

bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów

 1. Najemca w dniu rozpoczęcia pobytu Domku powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki w Domku
 2. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego Domku, w dniu rozpoczęcia pobytu wskazanego w procesie rezerwacji o której mowa w § 3 niniejszego regulaminu, równoznaczne jest z tym, że Domek, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 3. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Domku lub jego wyposażeniu.
 4. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Wynajmującego oraz osobom trzecim zarówno w Domku jak i innych elementach Leśnego Zakątka, przez siebie oraz osoby i zwierzęta, za które ponosi odpowiedzialność. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego ioraz osoby i zwierzęta, za które ponosi odpowiedzialność.
 5. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w Domku.
 6. W dniu wyjazdu Najemcy, Wynajmując jest uprawniony do skontrolowania stanu Domku.
 7. Niepełnoletnie osoby przebywają na terenie Leśnego Zakątka pod opieką Najemcy lub osoby pełnoletniej.
 8. Na terenie Leśnego Zakątka obowiązuje zakaz pływania w znajdującym się na terenie Leśnego Zakątka stawie rybnym, oraz zakaz wędkowania.
 9. Na terenie Leśnego Zakątka obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 1. Administratorem[1] danych osobowych (tzn. podmiotem, który przetwarza dane w sposób ustalony dla samodzielnie zidentyfikowanych celów prowadzonej działalności) jest PIOTR ADAMCZYK AP-KLIMA PIOTR ADAMCZYK, NIP 5512232615, REGON 122577618 Kościelna, Tomice ul. Kościelna 5, 34-100 Wadowice (dalej: AP Klima).
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się z < AP Klima> skontaktować za pomocą adresu email: <[email protected]>, telefonicznie 508 856 514 lub przesyłki tradycyjnej kierowanej na nasz adres wskazany wyżej z dopiskiem „Ochrona Danych Osobowych”; Możliwe jest też po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty, spotkać się w ww. sprawach bezpośrednio w naszej siedzibie.
 3. Cele przetwarzania danych osobowych, podstawy prawne przetwarzania, oraz okres przechowywania podajemy w poniższej tabeli:
Cel przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania Okres przechowywania
Świadczenie usługi najmu w ramach zawartej umowy
(w tym: współpraca ze spółką Booking.com B.V. z siedzibą pod adresem Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Holandia, www.booking.com, (dalej „Booking.com”)
w celu zapewnienia usług rezerwacji internetowych.)
RODO {art. 6 ust. 1 lit. b}:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: W zakresie wykonania umowy usługi najmu oraz czynności przygotowawczych, poprzedzających zawarcie umowy.

Czas trwania usługi.
Wystawianie rachunków i faktur, oraz prowadzenie ksiąg rachunkowych. RODO {art. 6 ust. 1 lit. c}:

×    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: W zakresie zawarcia i wykonania umowy usługi względem Wynajmującego.

×    art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości.

5 lat, licząc od początku roku następującego po zatwierdzeniu sprawozdania.
Wyjaśnianie sporów i dochodzenie roszczeń  między stronami. RODO { art. 6 ust. 1 lit. b, f}:

×    Zakres danych wynika z: Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; Ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;

Prawnie uzasadniony interes administratora (ochrona dóbr własnych: materialnych
i niematerialnych).

Do czasu wygaśnięcia praw do ewentualnych roszczeń.

 

 1. Odbiorcami danych osobowych, tj. podmiotami, którym będziemy przekazywać gromadzone dane osobowe są: Podmioty utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych osobowych (szczególnie Booking.com, w zakresie wymiany danych koniecznych do rezerwacji i/lub najmu[2], czy też podmioty świadczące usługi płatnicze); Świadczącym nam usługi kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i doradczym; Firmom kurierskim i pocztowym za pośrednictwem, których prowadzimy korespondencję, lub innym firmom z których wsparcia korzystamy w ramach świadczonych przez nas usług. Zgodnie z przepisami ustaw takich jak: kodeks cywilny, przepisy księgowo rachunkowe, Pani/Pana dane mogą być udostępniane szeregu podmiotom, np.: organom władzy publicznej, a także podmiotom państwowym w ramach zadań im powierzonych (np.: US, sądom, prokuraturze).
 2. Przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich oraz podejmowanie zautomatyzowanych decyzji:
  Za wyjątkiem szczególnych sytuacji przewidzianych w art. 49 pkt 1 lit. a-f RODO, (najczęściej w związku
  z wykonania umowy, tj. obsługą najmu, tudzież rezerwacją usługi) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  Informujemy również, że nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania dla przetwarzanych danych osobowych.
 3. Posiada Pan(i) prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o przetwarzaniu (vide: art. 15 RODO),
  2. sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, czyli poprawiania danych osobowych gdy te są błędne lub uległy zmianie (vide art. 16 RODO),
  3. przenoszenia danych osobowych (vide art. 20 RODO) – w ograniczonym zakresie do danych zebranych z tytułu zawieranej umowy, które to dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany
  4. sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych (vide art. 21 RODO) gromadzonych z tytułu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Z racji na wyłączenia wynikające z przepisów, oraz wykluczenie wynikające z celów i zakresu przetwarzanych danych wyłączeniu ulegają prawa do:
  1. bycia zapomnianym (art. 17 RODO) – z racji na wyłączenie wynikające z art. 17 ust. 3 lit. c RODO
   w połączeniu z przepisami prawa dotyczącymi prowadzenia dokumentacji finansowej, oraz braku przesłanek wynikających z art. 17 ust. 1 RODO do usunięcia danych ze zbiorów ww., zawartych umów oraz operacji finansowych – przetwarzanie danych w ww. zbiorach jest niezbędne, wynika, z przepisów prawa, a zastosowanie prawa do bycia zapomnianym utrudniło by realizację celów przetwarzania,
  2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) – z racji na brak przesłanek wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO do ograniczenia przetwarzania dla zbiorów przetwarzanych
   z tytułu przepisu prawa (dokumentacja księgowa oraz dokumentacja zawieranych umów) oraz wynikająca z tego tytułu niezbędność przetwarzania połączone z utrudnieniem realizacji celów przy ograniczeniu przetwarzania.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie w sposób określony w §5 pkt 2.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Najemcę Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Niezbędność podania nam danych: Pani/Pana dane osobowe są nam niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy najmu oraz związanej z tym prawnej konieczności prowadzenia dokumentacji księgowej oraz usprawiedliwionego celu administratora związanego z bezpieczeństwem i jakością świadczonej usługi; Jeżeli Pani/Pan nie zdecyduje się przekazać nam swoich danych osobowych, będzie to równoznaczne
  z brakiem możliwości świadczenia ww. usługi przez Najemcę i podmioty uczestniczące w procesie przetwarzania (Booking.com, podmioty świadczące usługi płatnicze).

Częścią Integralną niniejszego Regulaminu jest:

 1. Regulamin placu zabaw.
 2. Regulamin monitoringu wizyjnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW NA TERENIE LEŚNEGO ZAKĄTKA

 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci przebywających w Leśnym Zakątku.
 2. Plac zabaw powinien być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i sposobem korzystania z wyposażenia.
 3. Na terenie Placu zabaw nie można grać w piłkę nożną, jeździć na rowerze i wykonywać innych czynności stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci.
 4. Korzystanie z urządzeń zabawowych i przebywanie na placu zabaw może się odbywać od godziny 7.00 do godziny 20.00.
 5. Z urządzeń zamontowanych na Placu zabawa mogą korzystać jedynie dzieci do lat 13 wyłącznie pod opieką osób dorosłych (pełnoletnich).
 6. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 7. Na placu zabaw zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu i dewastacji urządzeń.
 8. Na placu zabaw obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych lub innych środków odurzających oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 9. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich dzieci odpowiadają rodzice (osoby pełnoletnie) w trakcie ich pobytu na Placu zabaw.

[1] W rozumieniu art. 4 ust 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – dalej „RODO”.

[2] Informując, że Booking.com realizuje własne cele w zakresie przetwarzania danych osobowych, odsyłamy do „Oświadczenia o ochronie prywatności” tego
podmiotu: https://www.booking.com/content/privacy.html , podając jednocześnie adres email, pod który należy kierować zapytania do Booking.com w ww.
temacie:  [email protected] .